عادل سپهري
عادل سپهري

عادل سپهري

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: مدیریت مرتع

پست الكترونيكي: adelsepehry(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 19079
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان